6-6-2023 | Bestuurskamernieuwtjes #41

6-6
Dit keer een speciale editie van de Bestuurskamernieuwtjes naar aanleiding van de ALV van 30 mei.

Op 30 mei 2023 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, waarin we na een korte terugblik op seizoen 2022-2023, vooral vooruitgeblikt hebben op seizoen 2023-2024.

Wat werd er besproken in de ALV?
Het bestuur had enkele mededelingen over wisselingen in de technische staf. Na het vertrek van Martijn zijn opengevallen plaatsen door verschillende leden opgevuld. Het bestuur is hen daar erg dankbaar voor. Inmiddels zijn de gesprekken voor de definitieve vervanging in de afrondende fase. Zo kunnen we het komende seizoen weer goed beginnen.

De termijn waarop het huidige strategieplan 2018-2022 betrekking heeft, is afgelopen. De uitvoering van deze strategie heeft vertraging opgelopen door de corona crisis. Begin 2024 zullen we in overleg met diverse stakeholders binnen de club een nieuw strategieplan opstellen voor de komende jaren. Dit plan willen we in de voorjaars ALV van 2024 presenteren. 

Ontwikkeling ledenaantal & werving en behoud
Landelijk is er een trend zichtbaar dat (vooral) jongeren veel minder vaak kiezen voor een teamsport. Deze ontwikkeling merken wij bij MHC Leusden ook op. De aantallen opzeggingen lijken groter dan vorige jaren. Al lijkt een deel van die opzeggingen ook ‘teruggedraaid’ te worden, doordat opgezegde leden toch opnieuw lid worden. De reden hiervoor is vaak dat er uit voorzorg wordt opgezegd (vóór 1 mei) in verband met onzekerheid over plaatsing in teams het komende seizoen. 

Door de leden wordt aandacht gevraagd voor de positie van D/H1 ten opzichte van enerzijds jong D/H1 en anderzijds D/H2. Welke team is ‘achtervang’ van het eerste team? Door het bestuur wordt aangegeven dat H/D2 als opleidingsteam worden gezien.

Ook wordt gesproken over een opmerking die tijdens de vorige ALV is gemaakt over het train de trainerprogramma. Hiervoor is inmiddels een programma opgezet dat met veel enthousiasme is ontvangen, maar het moet zich nog ontwikkelen. Onder meer wordt aandacht gevraagd voor het pedagogische aspect hierin: enthousiasmeren, uitstraling van de jeugdtrainers en wijze van communiceren.

Door het bestuur wordt gedeeld dat de Stick en Bitje trainingen van het afgelopen seizoen tot veel nieuwe leden hebben geleid: Stick en Bitje van augustus 2022 leidde tot 18 nieuwe leden van 40 deelnemers en Stick en Bitje van april 2023 leverde 13 nieuwe leden van 51 deelnemers op + 11 proeftrainees.

Verduurzaming
Er zijn het afgelopen seizoen flinke stappen gezet om de club te verduurzamen. Alle veldlampen zijn vervangen door zuinige ledlampen en er zijn 70 zonnepanelen op het dak van het clubhuis geplaatst. Onderhandelingen over een warmtepomp lopen.

Lustrumactiviteiten
Door de Lustrumcommissie zijn de lustrumactiviteiten voor de rest van het (lustrum)jaar gepresenteerd. De eerstkomende activiteiten zijn:
  • 17 juni: Minislotdag Jongste Jeugd en (G)Oud ledenborrel
  • 18 juni: Vrijwilligersbrunch, Uitblinker, Winnerswonderland met aansluitend TD.
Vrijwilligers
Het bestuur spreekt haar dank uit tegenover alle vrijwilligers binnen de club. Zonder vrijwilligers kan onze club niet draaien. We zijn heel blij met de nieuwe sponsorcommissie. Want sponsorinkomsten vormen samen met contributie en barinkomsten de financiële kurk waar onze club op drijft. De arbitragecommissie heeft dringend extra leden nodig, bijv. CS+ scheidsrechters. De kwetsbaarheid binnen deze commissie neemt toe, omdat te veel werk op dezelfde schouders rust. Er wordt een oproep gedaan aan alle leden om mee te helpen en in het eigen netwerk te kijken naar contacten die de club verder kunnen helpen.

Begroting aangenomen
Onze penningmeester Arnoud verzorgde een uitgebreide toelichting op de prognose van het resultaat voor het seizoen 2022-2023 en de begroting voor het komende seizoen, met het bijbehorende contributievoorstel. De stijgende kosten voor alle inkoop en de hoge energieprijzen zorgen voor uitdagingen. Het bestuur stelt daarom enkele maatregelen voor om een sluitende begroting te krijgen, zoals een verhoging van de contributie en de barprijzen.

Hierna ontstond een discussie over de voorstellen en de noodzaak daarvan. Met name werden zorgen geuit over het wegblijven van teams uit de bar wanneer de prijzen te hoog worden.

De gepresenteerde begroting inclusief het contributievoorstel is, na stemming, met een meerderheid van stemmen aangenomen door de ledenvergadering.

Bestuurswisselingen

   

Tijdens de ledenvergadering nam Inge Jonker na drie jaar afscheid als secretaris van het bestuur. Inge heeft zich gedurende die periode met hart en ziel ingezet voor de club. Wij danken Inge van harte voor alle inzet! Zij wordt vervangen door Stefanie Kelterman. Gerke van Dam neemt zitting in het bestuur met als portefeuille ‘verenigingszaken’. Beide voorgedragen kandidaten zijn door de ledenvergadering goedgekeurd. 

Een uitgebreid verslag van de ALV kun je nalezen in de notulen. Deze worden op de website achter het slotje geplaatst.
 

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar je kunt ook een mailtje sturen naar [email protected]

 
6-6-2024 Nieuws van het bestuur