Bestuurskamernieuwtjes #45 (ALV)

17-11 Nieuws
Dit keer een speciale editie van de Bestuurskamernieuwtjes naar aanleiding van de ALV van 13 november 2023.

Wat werd er besproken in de ALV?
Vorige week maandag vond de Algemene Ledenvergadering plaats waarin we hebben teruggeblikt op seizoen 2022-2023.
Naast enkele bestuursmededelingen en een terugblik op het vorige (lustrum)seizoen werd er gesproken over dat wat de leden momenteel bezighoudt:
  • Er is gesproken over het aanbod van flexibele lidmaatschappen. Enerzijds werd er gewezen op risico’s dat leden hierdoor minder betrokken zijn bij de club en dat competitieteams hierdoor ‘leeglopen’, anderzijds waren er juist positieve geluiden dat met deze lidmaatschapsvormen tegemoet gekomen wordt aan de wensen van een deel van de leden. Men was het erover eens dat er gezocht moet worden naar een gezonde balans.
  • Door JongD1 is gedeeld dat het fluiten op zaterdag én zondag soms lastig in te plannen is. Het bestuur heeft aangegeven dit te begrijpen, maar vraagt wel om dit eerst binnen het eigen netwerk op te lossen. Het fluiten van de jeugd door de senioren is hard nodig en past binnen het uitgangspunt van de club ‘voor leden, door leden’.
  • Er is aandacht gevraagd voor de beperkte aanloop in het clubhuis en aan de bar, voornamelijk op bepaalde avonden. Het bestuur gaat met de barcommissie en de leden kijken naar mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen die meer leden naar de club brengen.
  • Besloten is om te kijken naar de mogelijkheden om een nieuwe rookplek in te richten, omdat het roken rondom de ingang van de club door veel leden als onwenselijk wordt gezien.
  • Er is aandacht gevraagd voor nieuwe afspraken over het tegen betaling laten overnemen van fluitbeurten. De arbitragecommissie zal hierover advies uitbrengen aan het bestuur.
Sportiviteit en respect
Het bestuur heeft aandacht gevraagd voor haar plannen omtrent sportiviteit en respect. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een prettige, respectvolle en veilige manier kan hockeyen, coachen, trainen of supporteren op onze club. Het bestuur zal hiervoor samen met de leden een campagne opzetten, gericht op bewustwording en gedragsverandering. In dit kader heeft het bestuur besloten om de kosten voor rode en gele kaarten en verwijtbare boetes (bijvoorbeeld bij niet verschijnen) via automatische incasso door te berekenen aan de overtreder(s). Ten slotte is aangegeven dat leden die binnen de club met jeugd werken en – ondanks herhaald verzoek daartoe – geen VOG hebben overgelegd, geen vrijwilligersvergoeding meer krijgen.

Financieel jaarverslag
Onze penningmeester Arnoud gaf een uitgebreide toelichting op het financieel jaarverslag van seizoen 2022-2023 en beantwoordde enkele vragen naar aanleiding van de stukken. Tim de Bondt bracht namens de kascommissie verslag uit en gaf een positief advies, waarna het financieel jaarverslag bij acclamatie werd vastgesteld door de ALV.

Opvolging bestuurslid TZ Senioren
Jauke Biesma neemt na 2 jaar afscheid van het bestuur, omdat hij en zijn vrouw in blijde verwachting zijn van hun kindje. George heeft Jauke namens het bestuur en namens de leden bedankt voor zijn enorme inzet in het afgelopen jaar. Het bestuur heeft tijdens de ALV kunnen meedelen dat zij een opvolger voor Jauke heeft gevonden in de persoon van Joost van Haeften. Omdat Joost korter dan twee weken voorafgaand aan de ALV het besluit had genomen om toe te treden tot het bestuur, was het statutair gezien te kort dag om hem als bestuurslid voor te dragen aan de ALV.  Daarom zal het bestuur Joost bij de ALV in mei voordragen. Tot die tijd zal Joost alvast meedraaien met het bestuur.

2 nieuwe Leden van verdienste!
Het bestuur heeft tijdens de ALV 2 nieuwe Leden van verdienste benoemd. Nardy Dietz en Renate Veenenedaal zijn vanwege hun grote, langdurige en diverse inzet als vrijwilliger voor de club benoemd als Leden van Verdienste.

George, Arnoud, Stefanie, Joost, Marlijn en Gerke
Bestuur MHC Leusden

Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].

 
17-11-2024 Nieuws van het bestuur