Contributie

Contributie

·       Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie voor de verschillende lidmaatschapsvormen wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Er wordt gefactureerd naar gebruik. Voorbeeld: lid is 8 jaar oud en hoort qua leeftijd bij Onder 9. Hij/zij speelt in Onder 10, dan zal er op de factuur een toeslag berekend worden voor Onder 10. 

·       Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso.

·       Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient te gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen via [email protected].

·      Als een (veld-)lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd is het lid volledig contributie plichtig.


Restitutieregeling in geval van langdurige blessure

Om in aanmerking te komen voor restitutie van veldcontributie als gevolg van een langdurige blessure (langer dan drie maanden) dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

 

A.     Deze (langdurige) blessure dient te worden vastgesteld door een fysiotherapeut of arts die de Verklaring inzake sportblessure invult, ondertekent en verstrekt aan het lid. Het lid vult de Toestemming verwerking gegevens door MHC Leusden in en ondertekent deze, en verstrekt deze verklaring aan het bestuur van MHC Leusden (per e-mail: [email protected]).

 

B.    Restitutie van veldcontributie vindt alleen plaats voor langdurige blessures (langer dan drie maanden), met ingang van het moment van de blessuremelding. Restitutie vindt niet met terugwerkende kracht plaats. Voor blessures tijdens de zaalcompetitie geldt dat geen zaalcontributie wordt gerestitueerd. 

 

C.     Na ontvangst van de blessure melding wordt het lid ingeschreven als ‘tijdelijk niet spelend lid’ in de ledenadministratie en wordt de verschuldigde veldcontributie berekend naar rato over het aantal maanden dat reeds is gehockeyd, met een minimum van de jaarcontributie voor niet spelend lid (seizoen 23-24: € 80,- per seizoen). Een niet spelend blessure-lid is niet speelgerechtigd. Let op: dit geldt voor één seizoen en deze regeling loopt niet automatisch door tot het volgende seizoen. Ook is er in dit geval geen sprake van uitschrijving (dus indien gewenst is opzegging tegen het einde van het seizoen wel nodig).


D.     Indien een lid na de blessuremelding hersteld is, meldt het lid dit bij de ledenadministratie. Als het lid het resterende deel van het veldseizoen alsnog wenst te hockeyen, wordt het lid (weer) ingeschreven als spelend lid in de ledenadministratie en wordt de verschuldigde veldcontributie berekend naar rato over het aantal resterende maanden in het veldseizoen, met een minimum van de jaarcontributie voor niet spelend lid (seizoen 23-24: € 80,- per seizoen).


Nieuw contributiesysteem per september 2021

 


De contributie voor de veldcompetitie wordt voldaan via LISA. 

Leden ontvangen in september een factuur met het totaalbedrag voor het gehele seizoen. In de mail staat een link. (Klik hier om een betaalkeuze te maken). 

Door deze aan te klikken kan men besluiten tot: 

1. IDeal betaling. Het totale bedrag wordt gelijk afgeschreven. 

2. Termijnbetalingen. Men kan kiezen uit 1, 2, 3 of 4 termijnen. Daarna ziet men de bedragen van de deelfacturen. Deze worden op onderstaande momenten rond de 27e van de maand geïncasseerd, afhankelijk van het aantal van de door u gekozen termijnen. 

3. Men doet niets. Het totale bedrag zal volledig geïncasseerd worden op de aangegeven datum. 


Aantal termijnen: 
1) september
2) september, oktober
3) september, oktober, november
4) september, oktober, november, december

    

Let op: Mollie berekent €1,21 per incasso termijn per lid.

De contributie voor zaalhockey wordt apart van de gewone contributie geïncasseerd. Dit gebeurt in januari. 

Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt er € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht.
Studentenlidmaatschap

MBO: ben je sinds 1 augustus jl. 18 jaar of ouder en voltijdstudent? Dan heb je recht op het studentenlidmaatschap. 

Voltijd HBO en universiteit studenten hebben recht op het studentenlidmaatschap. 

De studentenlidmaatschap is van toepassing op lesgeld/ collegegeld betalende voltijd studenten. 

Voorwaarde is dat je elk seizoen opnieuw een kopie/foto stuurt van je studentenkaart of bewijs van inschrijving (DUO), duidelijk met jouw naam én het collegejaar van het betreffend seizoen op 1 afbeelding aan [email protected] voor 1 oktober (dus uiterlijk 30 september). Wij slaan de kopie niet op, maar gebruiken hem alleen om vast te kunnen stellen dat je aan de voorwaarden voldoet. 

Bij inzending van het bewijs van studentenlidmaatschap voor 15 september zal het studentenlidmaatschap direct toegekend worden. Als dit bewijs na 15 september en voor 1 oktober wordt ingestuurd, zal het verschil in tarief teruggestort worden. Dit heeft maken met het moment van factureren (15 september). 


Leden van gezinnen die vallen onder de regeling van het gezinsmaximum kunnen geen gebruik maken van het gereduceerde studententarief. 


Training/Trimlid versus Training/Trimlid "+" met beperkt speelrecht

Training/Trimleden met beperkt speelrecht mogen 5 wedstrijden per seizoen meedoen aan de competitie. Training/Trimleden zonder beperkt speelrecht mogen dit niet. Jeugdleden komen voor deze beide lidmaatschapsvormen niet in aanmerking.

Zie voor meer informatie FAQ’s. 


Wanneer/Waarom betaal je entreegeld?

Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld bij inschrijving. Training/Trimleden die hun lidmaatschap omzetten naar 'spelend lid' betalen eveneens eenmalig entreegeld bij de omzetting van het lidmaatschap. 


Contributieoverzicht seizoen 2023/2024


Contributie 2023-2024
Senioren
Senioren 380
Studentenlid (na aantonen) 302
Toeslag D1 en H1 106
Toeslag overige selecties 50
Trainingslid senior beperkt speelrecht 256
Trainingslid senior zonder speelrecht 223
Trimmers zonder speelrecht 223
Trimmers met beperkt speelrecht 256
Sevens hockey* 256
Fithockey 116
Junioren
Junioren O18 343
Toeslag MO18en JO18 106
Junioren O16 343
Junioren O14 332
Junioren O12 332
Toeslag 1e lijnteams O16/O14/O12 106
Toeslag overige selectieteams O18/O16/O14/O12 50
Junioren O10, tweede jaar 303
Junioren O9, eerste jaars 280
Junioren O8, tweede jaars 206
Junioren O7, eerste jaars 171
Funkey 122
LG en G lid 183
Niet spelend 80
Gezinsmaximum (excl. opslag 1260
Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey 120
Zaalhockey selectieteams 166
Zaalhockey junioren O10 en O9 61
Entreegeld seniorleden 90
Entreegeld  O18/ O16/ O14 junioren 40
Entreegeld O12, O10, O9, O8,O7, G/LG, Sevens, Fithockey en  Funkey 0
 * Als je deelneemt aan Sevens-hockey én al lid bent van MHC Leusden, en bijv. trimhockeyer bent of zondagcompetitie speelt, betaal je alleen het duurste lidmaatschap.