Contributie

Contributie

·       Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie voor de verschillende lidmaatschapsvormen wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Er wordt gefactureerd naar gebruik. Voorbeeld: lid is 8 jaar oud en hoort qua leeftijd bij Onder 9. Hij/zij speelt in Onder 10, dan zal er op de factuur een toeslag berekend worden voor Onder 10. 

·       Betaling van de verschuldigde contributie kan alleen per automatische incasso.

·       Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen dient te gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen via [email protected].

·      Als een (veld-)lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd is het lid volledig contributie plichtig.


Restitutieregeling in geval van langdurige blessure

·       Indien sprake is van een (langdurige) blessure als gevolg waarvan het lid voor een langere periode niet in staat is de hockeysport te beoefenen in trainings- en/of wedstrijdverband kan een verzoek tot restitutie van de contributie worden gedaan.

·      Om in aanmerking te komen voor restitutie van contributie als gevolg van een blessure dient deze blessure te worden vastgesteld door een fysiotherapeut of arts die de Verklaring inzake sportblessure invult, ondertekent en verstrekt aan het lid. Het lid vult de Toestemming verwerking gegevens door MHC Leusden in en ondertekent deze, en verstrekt deze verklaring aan het bestuur van MHC Leusden.

·       Indien deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring aan het bestuur wordt gezonden geldt het volgende:

                           i.          Vóór 1 december van het lopende seizoen: 50% contributie retour minus € 40,- administratiekosten. Het entreegeld wordt niet terugbetaald;

                        ii.           Na 1 december en vóór 1 maart van het lopende seizoen: 25% contributie retour minus € 40,- administratiekosten. Het entreegeld wordt niet terugbetaald;

                      iii.          Na 1 maart van het lopende seizoen: geen restitutie van contributie en entreegeld.

·       Indien tot restitutie van contributie wordt overgegaan, is het lid voor het lopende seizoen niet meer speelgerechtigd.

·       Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande procedure is eenmalig mogelijk, en dus niet twee seizoenen achter elkaar. 

·       Overige restitutieaanvragen dienen te worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur is bevoegd in uitzonderingsgevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributie te verlenen.

Nieuw contributie systeem per september 2021

De contributie voor de veldcompetitie wordt afgeschreven in 1, 2, 3 of 4 termijnen. Leden ontvangen in september een factuur met het totaalbedrag voor het gehele seizoen. In de mail staat een link. (Klik hier om een betaalkeuze te maken). Door deze aan te klikken kan men het aantal termijnen kiezen. Daarna ziet men de bedragen van de deelfacturen. Deze worden op onderstaande momenten rond de 27e van de maand geïncasseerd, afhankelijk van het aantal van de door u gekozen termijnen.  

Aantal termijnen: 

1: september

2: september, oktober

3: september, oktober, november

4: september, oktober, november, december


Let op: Mollie berekent €1,21 per incasso termijn per lid.

De contributie voor zaalhockey wordt apart van de gewone contributie geïncasseerd. Dit gebeurt in januari. 

Bij onvoldoende saldo ten tijde van de incasso wordt er € 10 administratiekosten per lid in rekening gebracht.


Studentenlidmaatschap

MBO: ben je sinds 1 augustus jl. 18 jaar of ouder en voltijdstudent? Dan heb je recht op het studentenlidmaatschap. 

Voltijd HBO en universiteit studenten hebben recht op het studentenlidmaatschap. 

De studentenlidmaatschap is van toepassing op lesgeld/ collegegeld betalende voltijd studenten. 

Voorwaarde is ook dat je elk seizoen opnieuw een kopie/foto stuurt van je studentenkaart of bewijs van inschrijving (DUO), duidelijk met jouw naam én het collegejaar van het betreffend seizoen aan [email protected] voor 1 oktober (dus uiterlijk 30 september). Wij slaan de kopie niet op, maar gebruiken hem alleen om vast te kunnen stellen dat je aan de voorwaarden voldoet. 

Bij inzending van het bewijs van studentenlidmaatschap voor 15 september zal het studentenlidmaatschap direct toegekend worden. Als dit bewijs na 15 september en voor 1 oktober wordt ingestuurd, zal het verschil in tarief teruggestort worden. Dit heeft maken met het moment van factureren (15 september). 


Leden van gezinnen die vallen onder de regeling van het gezinsmaximum kunnen geen gebruik maken van het gereduceerde studententarief. 


Training/Trimlid versus Training/Trimlid "+" met beperkt speelrecht

Training/Trimleden met beperkt speelrecht mogen 5 wedstrijden per seizoen meedoen aan de competitie. Training/Trimleden zonder beperkt speelrecht mogen dit niet. Jeugdleden komen voor deze beide lidmaatschapsvormen niet in aanmerking.

Zie voor meer informatie FAQ’s. 


Wanneer/Waarom betaal je entreegeld?

Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld bij inschrijving. Training/Trimleden die hun lidmaatschap omzetten naar 'spelend lid' betalen eveneens eenmalig entreegeld bij de omzetting van het lidmaatschap. 


Contributieoverzicht seizoen 2022-2023


Contributie 2022/2023
Senioren
Senioren 362
Studentenlid (na aantonen) 288
Toeslag D1 en H1 89
Toeslag overige selecties 50
Trainingslid senior beperkt speelrecht 244
Trainingslid senior zonder speelrecht 212
Trimmers zonder speelrecht 212
Trimmers met beperkt speelrecht 244
Sevens hockey* 244
Fithockey 110
Junioren
Junioren A 327
Toeslag MA1 en JA1 89
Junioren B 327
Junioren C 316
Junioren D 316
Toeslag 1e lijnteams B/C/D 89
Toeslag overige selectieteams A/B/C/D 50
Junioren E, tweede jaar 289
Junioren E, eerste jaars 267
Junioren F, tweede jaars 196
Junioren F, eerste jaars 163
Funkey 117
LG en G lid 174
Niet spelend 77
Gezinsmaximum (excl. opslag 1200
Buiten gezinsmaximum:
Zaalhockey 114
Toeslag zaalhockey selectieteams 44
Zaalhockey junioren E en F 58
Entreegeld seniorleden 90
Entreegeld  A, B, C junioren 40
Entreegeld D, E, F junioren, G/LG, Sevens en Funkey 0
 * Als je deelneemt aan Sevens-hockey én al lid bent van MHC Leusden, en bijv. trimhockeyer bent of zondagcompetitie speelt, betaal je alleen het duurste lidmaatschap.