17-4-2021 | Bestuurskamernieuwtjes # 22

17-4
Het bestuur van MHC Leusden vergadert ca. eenmaal per maand. Daarbij komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Na elke vergadering praten we jullie even kort bij over wat er zoal in de bestuursvergadering aan de orde is gekomen.  

Dinsdag 11 mei is de komende ALV waarin we onder andere even zullen terugblikken op het afgelopen seizoen. Helaas niet een seizoen zoals we met zijn allen hadden gehoopt. Wat waren we blij dat we van begin september tot en met half oktober competitie konden spelen. Helaas moest daarna nogmaals de competitie stopgezet worden en konden we niet de zaal in. 

De lang aanhoudende pandemie geeft veel onzekerheid voor ons allemaal. Wij hebben als bestuur veel waardering voor de manier waarop alle leden, vrijwilligers en personeelsleden hiermee omgaan. De beperkingen duren langer dan we hadden verwacht, maar er is hoop: de verwachting is dat er na de zomervakantie weer volop gehockeyd kan worden, ook door senioren en hopelijk in competitieverband. 

Deze onzekerheid is ook financieel merkbaar. Ongeveer 30% van onze begrote opbrengsten, zoals de barinkomsten, zijn het afgelopen seizoen weggevallen. Ook een aantal sponsoren heeft als gevolg van de crisis zijn sponsorschap moeten beëindigen. Wij vangen signalen op dat leden zich soms afvragen of er geen reductie op de contributie kan worden gegeven, nu er maar zo weinig is/wordt gehockeyd. 

Het aantal leden dat heeft opgezegd is tot nu toe beperkt. We zijn zeer blij dat er maar weinig leden hebben opgezegd en we zijn trots op onze leden dat we gezamenlijk onze club door deze moeilijke periode heen loodsen, dit onderstreept maar weer hoe mooi we samen onze vereniging vormen. De kosten van de club lopen voor het grootse deel namelijk gewoon door. Denk bijvoorbeeld aan personeelskosten, huur van de velden, de aflossing van de hypotheek van het clubhuis en de blaashal etc.

We maken als club gebruik van de beschikbare steunmaatregelen van de overheid en gemeente, zoals NOW, TASO, huurkorting etc. Wat wel belangrijk is om te realiseren, is dat deze steunmaatregelen zeer welkom en noodzakelijk zijn, maar slechts een deel van de doorlopende kosten compenseren. De pijn wordt door de steunmaatregelen dus voor een deel verzacht, maar we worden er als vereniging zeker niet beter van. Bovendien is niet bekend hoelang de nu geldende steunmaatregelen zullen blijven bestaan. Door het wegvallen van de baromzet en de zaalcontributie zullen we deze coronaperiode financieel door moeten komen met de contributie en sponsorgelden als enige inkomstenbron.

Zolang de onzekerheid blijft bestaan over de vraag wanneer de club weer helemaal open mag (inclusief de bar) zien wij als bestuur geen verantwoorde mogelijkheid om tot restitutie van contributie over te gaan. Wel doen we er binnen de mogelijkheden die er zijn alles aan om leden zoveel mogelijk waar voor hun geld te bieden. Door, zodra er versoepelingen werden aangekondigd in de verschillende persconferenties, iedere keer zo snel mogelijk de protocollen aan te passen en trainingen en onderlinge wedstrijden mogelijk te maken. Uit geluiden die we opvangen van blijkt dat we daar goed in geslaagd zijn. Door de jeugd, selectie en breedte, worden de georganiseerde hussels en onderlinge wedstrijden als zeer positief ervaren. De velden op de zaterdag zijn goed gevuld! Ook worden er voor de jong senioren husselwedstrijden op zondag georganiseerd en wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om de senioren en trimmers in de zomerweken (op specifieke dagen) door te kunnen laten trainen.  

Wij realiseren ons goed dat de versoepelingen vooral gelden voor de jongste jeugd,  junioren en inmiddels ook voor jong senioren. In de komende periode zal de overheid stapsgewijs versoepelingen doorvoeren. We zullen ons maximaal inzetten om het, zodra dit is toegestaan, ook voor senioren mogelijk te maken om snel weer het veld op te gaan.

Wij kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten op een club vol reuring zoals we zo graag zien. Hou vol en blijf gezond!

Hartelijke groet,
Gertjan, Pieter, George, Ingrid, Arnoud en Inge


Wil je contact opnemen met het bestuur van MHC Leusden? Dat kan natuurlijk! Je kunt ons altijd persoonlijk aanspreken op de club, maar mag ook een mailtje sturen aan [email protected].

 
17-4-2021 Nieuws van het bestuur