Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 16 december 2017
Tijd T/U Team Tegen team
13:00 Uit Meisjes C2 MHC Muiderberg MC1
Statuten 
Van de statuten van de te Leusden gevestigde vereniging: MIXED HOCKEYCLUB LEUSDEN, zoals deze statuten zijn komen te luiden na de akte van statutenwijziging, op 9 september 1987 verleden voor notaris P.F.M. Buters ter standplaats Leusden, waarbijzijn gewijzigd de leden 2 en 3 van artikel 6 der statuten: 

NAAM, ZETEL 

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: MIXED HOCKEYCLUB LEUSDEN, (kortheidshalve aan te duiden met: M.H.C.L.) en heeft haar zetel in de gemeente Leusden. 

DOEL 

Artikel 2. 
1. De vereniging stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen en te bevorderen. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en wedstrijden en door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

DUUR, BOEKJAAR 

Artikel 3. 
1. De vereniging, die is opgericht op vijf oktober negentienhonderd drie en zeventig, is met ingang van twaalf september negentienhonderd vijf en tachtig voor onbepaalde tijd voortgezet. 
2. Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loop van Eén Juli tot en met dertig juni daaropvolgend. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4. 
1. De vereniging bestaat uit seniorleden, juniorleden en ereleden. 
2. Seniorleden zijn zij die op een door of namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond bepaalde datum van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn. Bij gebreke van een door of namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond bepaalde datum als bedoeld in de vorige volzin van dit artikel, wordt deze astgesteld bij huishoudelijk reglement. Zij zijn de leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot algemene vergadering met stemrecht. 
3. Ereleden zijn zij die wegens hun uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging door de algemenen vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste drie/ vierde van de geldig ingebrachte stemmen. Zij zijn de leden der vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot algemene vergadering met stemrecht. 
4. Juniorleden zijn zij die op een door of namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond bepaalde datum van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 lid 1 bepaalde. Bij gebreke van een door of namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond bepaalde datum als bedoeld in de vorige volzin van dit artikellid, wordt deze vastgesteld bij huishoudelijk reglement. Zij hebben toegang tot de algemene vergadering met spreekrecht en kunnen aldaar worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger welke stemrecht heeft. Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar, waarin betrokkene krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten. 
5. De vereniging kent voorts leden van verdienste en begunstigers. 
a. Leden van verdienste zijn zij die wegens hun verdiensten jegens de vereniging door algemene vergadering op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste drie/ vierde van de geldig ingebrachte stemmen. Leden van verdienste die niet tevens seniorlid zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering met spreekrecht. 
b. Begunstigers zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid verklaard hebben de vereniging uitsluitend financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage en die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend op opgelegd. Begunstigers hebben toegang tot de algemene vergadering met spreekrecht. 

Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
2. De seniorleden en juniorleden kunnen in het huishoudelijk reglement nader worden onderscheiden in verschillende categorieën. 
3. Over de toelating van leden beslist het bestuur, nadat degene die als lid tot de vereniging wenst toe te treden, zich bij het bestuur heeft aangemeld overeenkomstig de procedure welke bij huishoudelijk reglement is geregeld. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten, als zij in het bezit zijn van een schriftelijke toetstemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. 
Van een beslissing tot niet-toelating staat beroep open op de algemene vergadering.

Artikel 6 
Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen en van hen, die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt, doordoor (verenigings) lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 

Artikel 7 
Het bestuur kan een (...) lid schorsen in alle gevallen waarin naar het oordeel van het bestuur gerede aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of tot ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in artikel 8. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van het dienaangaande in artikel 8 bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van de termijn vervalt. 

Artikel 8 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. het overlijden van het lid; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging namens de vereniging. 
d. ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slecht geschieden tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichting(en) van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. De in de vorige zin toegekende bevoegdheid is uitgesloten te aanzien van verplichtingen van geldelijke aard.Indien van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap door zodanige lid onmiddellijk beëindigd worden. 
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschieden door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijke, bij aangetekende brief te zijn aangemaand, meer dan een jaar â€" te rekenen vanaf de aanvang van het verenigingsjaar â€" achterstallig is in het ten volle voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tegen een besluit tot opzegging namens de vereniging staat betrokkene beroep open bij de algemene vergadering. Deze opzegging kan aan een erelid en aan een lid van verdienste slechts worden gedaan door de algemene vergadering en uitsluitend wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt voorts door het bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verboden is het lid als deel uitmakend van de vereniging te handhaven. 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadert. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk, bij aangetekende brief, van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 
6. Leden ten aanzien van wie een besluit tot opzegging op ontzetting als bedoeld in dit artikel wordt genomen, hebben het recht hierover in de algemene vergadering het woord te voeren. 
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaald. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 9. 
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, entreegelden van nieuwe leden en bijdragen begunstigers, erfstellingen, legaten, lastbevoordelingen, schenkingen, barinkomsten, sponsorbijdragen en andere (...) baten. Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders worden aanvaard dan onder het recht van boedelbeschrijving. 
2. Ieder (...) lid (...) betaalt een jaarlijkse contributie via een af te geven machtiging, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. De algemene vergadering kan hoogte van de jaarlijkse contributie voor iedere categorie (...) leden (...) afzonderlijk vaststellen. Ereleden zijn niet contributieplichtig. (...) 
3. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten terzake van door leden in voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en boeten. 

ALGEMENE VERPLICHTING 

Artikel 10. 
De leden zijn verplicht zich op de terreinen van de vereniging, en wanneer zij zich in verband met hun lidmaatschap daarbuiten bevinden, correct te gedragen, de tegenstanders hoffelijk te bejegenen en voorts alles na te laten wat de vereniging zou kunnen schaden. BESTUUR 

Artikel 11. 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste tien personen, die door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde vastgesteld door de algemene vergadering. 
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet tenminste acht dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het Voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. (...) 

Artikel 12 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen Tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing niet binnen twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Elk bestuurslid treedt af in de jaarvergadering, volgend op die waarin hij is benoemd, doch is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat een bestuurslid dat gedurende tien jaren achtereen deel heeft uitgemaakt van het bestuur niet meer terstond herkiesbaar is. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af in de eerstvolgende jaarvergadering en is terstond herkiesbaar. (...) 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 

 Artikel 13 
1. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering in functie gekozen.
 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 
3. Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg zijn werkzaamheden, met inachtneming van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging. 
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt(...). In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van; de besluitvorming door de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur worden gegeven. 

Artikel 14 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de ore komt. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die op voorstel van het bestuur door algemene vergadering worden ingesteld en benoemd. 
4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van eenderde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door een tegen derden beroep worden gedaan. 
5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en verplichtingen en het verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te bovengaande. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door een tegen derden beroep worden gedaan 
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten Rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van dagelijks bestuur. 
7. De penningmeester van het bestuur is gevolmachtigde de vereniging tot het ontvangen van gelden en tot het beschikken over de kas van de vereniging en de ten name van de vereniging geopende bankrekeningen. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 15 
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Artikel 16. 
1. Degenen dien volgens deze statuten toegang tot de algemene vergadering hebben kunnen daarin het woord voeren. 
 2. Bovendien hebben degenen die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel mochten uitmaken van de kascommissie en van andere bij huishoudelijk reglement in te stellen commissies der vereniging, toegang tot de algemene vergaderingen zij kunnen daarin het woord voeren met toestemming van de voorzitter der vergadering; zij hebben in de algemene vergadering echter geen stemrecht. 
3. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij ter behandeling van het door hen ingestelde beroep. 
4. Ieder (...) lid (...) heeft op de algemene vergadering een stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan slechts voor twee andere stemgerechtigde leden als gemachtigde optreden. 
5. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering. Ingeval van hun belet of ontstentenis benoemt de algemene vergadering een voorzitter en een secretaris van die vergadering, uit de andere bestuursleden indien ter vergadering aanwezig. 

Artikel 17. 1. 
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is. 
 2. De bijeenroeping geschiedt bij schriftelijke convocatie, toe te zenden aan alle leden en aan degenen die volgens artikel 16 lid 2 toegang tot de algemene vergadering hebben. Als de vergadering een officieel orgaan heeft, kan de bijeenroeping, in afwijking van het bepaalde in de vorige zin, geschieden door plaatsing van de convocatie in dat orgaan. In de convocatie wordt de agenda opgenomen. 
 3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering. 
4. Op schriftelijk verzoek van tenminste twintig stemgerechtigde leden, als ook op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering o een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als bepaald in lid 2 van dit artikel, of bij advertentie in tenminste een, ter plaatse van de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad of ander veelgelezen periodiek verschijnend blad. 

Artikel 18 
1. Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten geen grote meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Blanco en ongeldige stemming wordt geacht niet te zijn uitgebracht. Een besluit kan bij acclamatie tot stand komen, doch niet, indien een stamgerechtigde aanwezige terzake hoofdelijke stemming verlangt. 
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. 
4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stamgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
5. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt (...). Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelden doen opmaken. 

FINANCIELE ADMINISTRATIE, JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 19 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of zoveel eerder als bij het huishoudelijk reglement mocht worden bepaald, een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging op te maken. 
3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. 

Artikel 20 
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering - de jaarvergadering- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of zoveel eerder als bij het huishoudelijk reglement mocht worden bepaald, behoudens verlenging van deze statutaire dan wel reglementaire termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan een ieder lid deze rekening van verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, de kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De last van de kascommissie kan te alle tijde dor de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. De algemene vergadering stelt van jaar tot jaar bij het aan de orde zijn van de benoeming van de commissie vast uit hoeveel leden zij zal bestaan. De algemene vergadering is voorts bevoegd plaatsvervangende leden voor die commissie te benoemen. 
3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
4. Goedkeuring door de algemene vergadering, zonder voorbehoud van het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de rekening en verantwoording strekkende het bestuur tot decharge over het afgelopen boekjaar. 
5. Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in lid 1 van dit artikel met het verslag van de in lid 2 van dit artikel bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in lid 2 van dit artikel bedoelde commissie voor het volgende boekjaar; 
c. benoeming van bestuursleden; 
d. vaststelling van het bedrag of de waarde als bedoeld in artikel 14 lid 5. 
e. de goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
f. de bespreking van het beleid van het bestuur; 
g. de vaststelling van de hoogte van de contributies, entreegelden, kortingen, toeslagen en bijdragen begunstigden voor het lopende boekjaar; 
h. de begroting voor het lopende boekjaar; 
i. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

REGLEMENTEN 

Artikel 21 
1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld, gewijzigd of aangevuld. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
2. Het huishoudelijk reglement bevat al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van de statuten nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn. 
3. Het huishoudelijk reglement kan in het kader van het doel der vereniging en van het bereiken van dat doel aan de leden rechten toekennen en verplichtingen opleggen. 
4. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten leidende tot bestaan, wijzigen een aanvullen van de reglementen van de vereniging in het kader van haar werkzaamheden, waarbij eveneens aan de leden in dat kader rechten kunnen worden verleend en verplichtingen kunnen worden opgelegd. 
5. Het huishoudelijke reglement kan bepalingen bevatten tot het instellen van commissies van de vereniging tot bijstand van de algemene vergadering en het bestuur. 
6. Het huishoudelijk reglement kan voorts aldatgene bevatten hetwelk buiten het vorenstaande nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 22 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering , waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorste, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzake leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hier bedoeld, aan alle stemgerechtigde leden toegezonden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan een week daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stamgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 23 
1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
2. Wijzigingen in de statuten en reglementen dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. ONTBINDING EN VEREFFENING. 

Artikel 26. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing. 
2. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken doch niet eerder dan een week daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 27. 
1. Bij ontbinding der vereniging, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
2. De algemene vergadering benoemt de personen onder wie de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging na afloop der vereffening gedurende dertig jaren blijven berusten. 
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de stemgerechtigde leden en is derhalve door hen bestemd, tenzij de algemene vergadering bij het nemen van het ontbindingsbesluit, met dezelfde daartoe vereiste meerderheid van stemmen, aan het batig saldo een andere bestemming geeft. 

ALGEMENE BEPALING. 

Artikel 28. 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen der vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. Van zodanige beslissingen doet het bestuur mededeling aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

20-11-2011 | Ver_Statuten | 564